Allmän information

Investeringsrådgivning

Allmän information

Compassen Pension & Placering AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden.

Som anknutet ombud får Compassen Pension & Placering marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.
Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.
Eventuella klagomål rörande investeringsrådgivning skall anmälas till:

Garantum Fondkommission AB
Klagomålansvarig
Box 7364, 103 90 Stockholm.

Läs mer på: Garantums hemsida

Samtliga investeringsrådgivare i Compassen Pension & Placering AB har Swedsec rådgivningslicens.

Läs mer på : SwedSecs hemsida

Försäkringsrådgivning

Allmän information

För att uppfylla lagens krav och för att kunna erbjuda individuellt anpassad försäkringsförmedling genomför förmedlaren en genomgång av kundens ekonomiska situation, förmedlaren går tillsammans med kunden även igenom kundens kunskap och erfarenhet av finansiella instrument, kundens syfte med försäkringen och de försäkringsbaserade investeringsprodukterna samt vilken risk kunden är beredd att ta för att sedan rekommendera de placeringar som är lämpliga och bäst i det enskilda fallet. Vid försäkringsförmedling går rådgivaren igenom kundens försäkringsbehov. All individuellt anpassad försäkringsförmedling sker på grundval av de uppgifter som kunden lämnat om sig själv. Det är därför lämpligt att kunden löpande informerar sin försäkringsförmedlare om eventuella förändringar som skett.

Samtliga försäkringsförmedlare som erbjuder försäkringsförmedling har InsureSec- licens.

Försäkringsförmedlingen grundar sig inte på opartisk och personlig analys. Det innebär att Företaget tar emot ersättning från tredje part (t.ex. från fondbolag och försäkringsbolag) för de produkter som distribueras. Det innebär vidare att Företagets analys av marknadens tillgängliga försäkringsavtal är begränsat i antal. De aktörer som i stället ger råd på oberoende grund eller opartisk och personlig analys får inte ta emot ersättning från någon annan än kund och de grundar sin analys på ett större antal försäkringsavtal.

Företaget har särskilda rutiner för produktgodkännande som inbegriper s.k. hygienfaktorer, kvalitetsfaktorer och affärsmässiga bedömningar. De produkter som främst erbjuds är värdepappersfonder, AIF-fonder, specialfonder, strukturerade produkter, aktier, certifikat och livförsäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar, kapitalförsäkringar.

I de fall Företaget förmedlar försäkring sker det främst från följande försäkringsbolag: Movestic Livförsäkring AB, Futur Pension Försäkringsaktiebolag.

Dokumentationen av rådgivningstillfället upprättas i ett eller flera dokument som kunden får ta del av efter rådgivningstillfället. I samband med rådgivning kan Företaget erbjuda möjlighet till löpande lämplighetsbedömning. Om så sker kommer detta att framgå av den rådgivningsdokumentation som upprättas i samband med försäkringsförmedlingen.

Klagomålshantering

Eventuella klagomål rörande försäkringsrådgivning skall anmälas till:

Compassen Pension & Placering AB
Att: Klagomålsansvarig
Stenunge Allé 3
444 30 Stenungsund

Förköpsinformation – Försäkringsrådgivning
Hållbara investeringar
Policy information om integritetsskydd